Система для координации
деятельности экспертов оценивания
«Центр Педагогических Измерений»

  • ...важно повышать качество педагогического состава.
  • ...надо создать независимую систему подтверждения квалификации.
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27.01.2012 г.


Вниманию тренеров и экспертов уровневых курсов повышения квалификации представлены следующие учебно-методические материалы на казахском, русском и английском языках:

Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тренерлері мен эксперттері назарына!

Скачать|Жүктеу:1) Принципы оценивания учителя уровневых курсов (Первый уровень)|Деңгейлік курстар мұғалімдерін бағалау қағидалары (Бірінші деңгей)

Скачать|Жүктеу:2) Инструментарий для оценивания (Первый уровень)|Бағалау жабдықтары (Бірінші деңгей)


Вниманию тренеров и экспертов уровневых курсов повышения квалификации представлены следующие учебно-методические материалы на казахском, русском и английском языках:

Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тренерлері мен эксперттері назарына!

Скачать|Жүктеу:1) Принципы оценивания учителя уровневых курсов (Второй уровень)|Деңгейлік курстар мұғалімдерін бағалау қағидалары (Екінші деңгей)

Скачать|Жүктеу:2) Инструментарий для оценивания (Второй уровень)|Бағалау жабдықтары (Екінші деңгей)


Вниманию тренеров и экспертов уровневых курсов повышения квалификации представлены следующие учебно-методические материалы на казахском, русском и английском языках:

Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тренерлері мен эксперттері назарына!

Скачать|Жүктеу:1) Модель оценивания тренера уровневых курсов|Деңгейлік курстар тренерін бағалау үлгісі

Скачать|Жүктеу:2) Принципы оценивания учителя уровневых курсов (Третий уровень)|Деңгейлік курстар мұғалімдерін бағалау қағидалары (Үшінші деңгей)

Скачать|Жүктеу:3) Инструментарий для оценивания (Третий уровень)|Бағалау жабдықтары (Үшінші деңгей)


Предоставлены образцы книжек-вопросников и листа ответов для квалификационных экзаменов в рамках образовательных программ курсов повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в школе» и «Лидерство учителя в педагогическом сообществе

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары «Тиімді оқыту мен оқу», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламалары шеңберінде біліктілік емтихандарының сұрақ кітапшалары мен жауап парақтарының үлгілері беріліп отыр

Жүктеу|Скачать:Образец листа ответов

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУПС каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУПС рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУШ каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУШ рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЭО каз

Скачать:книжка-вопросник ЭО рус


3-(базалық), 2-(негізгі) және 1-(ілгері) деңгей бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2016 жылдың 3 мамырында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалының порталында 2015 жылдың 21-қазан жəне 2016 жылдың 15-сәуір аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен 3-(базалық), 2-(негізгі) және 1-(ілгері) деңгейлер бойынша сертификаттауға ұсынылған педагогикалық қызметкерлердің тізімі жарияланды (2016 жылғы 16-сәуіріндегі Біліктілік емтиханы) Ескертпе: Тізімнің құрамында негізгі және қайта тапсыратын мұғалімдер бойынша ақпарат берілген

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программе 3 (базового), 2 (основного) и 1 (продвинутого) уровней!

3 мая 2016 года на портале филиала "Центр педагогических измерений" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" опубликован Список педагогических работников, рекомендованных к сертификации по 3 (базовому), 2 (основному) и 1 (продвинутому) уровням по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 21 октября 2015 года по 15 апреля 2016 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» (Квалификационный экзамен от 16 апреля 2016 года) Примечание: список содержит информацию по учителям основного состава курсов и пересдающим учителям

Жүктеу|Скачать:Список учителей Интеллектуальных школ, рекомендованных к сертификации от 03.05.16

Жүктеу|Скачать:Список учителей, рекомендованных к сертификации по результатам повторной сдачи компонентов оценивания от 03.05.16


ҚР Жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2016 жылдың 30 наурызында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2015 жылдың 21 қаңтар мен 2016 жылдың 29 қаңтар аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткен сертификаттауға ұсынылған тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК!

30 марта 2016 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован Список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК, прошедших с 21 января 2015 года по 29 января 2016 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» в гг. Астана, Алматы, Уральск.

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 30.03.16


Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін және Зияткерлік мектептері педагогикалық қызметкерлерінің деңгейлік және оқу бағдарламалары бойынша біліктілігін арттыру курстары мұғалімдерінің назарына! 2016 жылдың 10 наурызында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2016 жылдың 1-жарты жылдығындағы Біліктілік емтихандарын өткізу кестесі орналастырылды. Толық ақпарат төмендегі құжатта берілген.

Вниманию учителей курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных и Интеллектуальных школ Республики Казахстан по уровневым и образовательным программам! 10 марта 2016 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» размещен график проведения Квалификационных экзаменов на 1 полугодие 2016 года. Подробная информация представлена в документе ниже.

Жүктеу|Скачать:График проведения Квалификационных экзаменов от 10.03.16


Қазақстан Республикасы жалпы білім беру мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Скачать|Жүктеу:Форма заявления на пересдачу квалификационного экзамена|Біліктілік емтиханын қайта тапсыру үлгісі

Заявление на пересдачу КЭ просим отправлять на адрес:peresdacha@cpi.nis.edu.kz

Құрметті мұғалімдер. Біліктілік емтиханын қайта тапсыру өтініштерін қабылдау, Біліктілік емтиханын өткізу мерзімінен екі апта бұрын аяқталады. Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген өтініштер қабылданбайды.

Уважаемые учителя. Прием заявлений на пересдачу Квалификационного экзамена завершается за две недели до даты проведения Квалификационного экзамена. Заявления, поступившие позже установленного срока, не принимаются.


ҚР Жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2015 жылдың 16 наурызында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалының порталында 2014 жылдың 26 мамыр мен 2015 жылдың 30 қаңтары аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткен сертификаттауға ұсынылған тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК!

16 марта 2015 года на портале филиала "Центр педагогических измерений" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" опубликован Список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК, прошедших с 26 мая 2014 года по 30 января 2015 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» в гг. Астана, Алматы, Уральск.

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 16.03.15


ҚР Жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына! 2014 жылдың 29 желтоқсанында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалының порталында 2014 жылдың 3 ақпаны мен 5 желтоқсаны аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткен сертификаттауға ұсынылған тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК! 29 декабря 2014 года на портале филиала "Центр педагогических измерений" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" опубликован Список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК, прошедших с 3 февраля по 5 декабря 2014 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» в гг. Астана, Алматы, Уральск.​

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 29.12.14


Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Жүктеу|Скачать:Руководство по оцениванию. Курсы пов-ния квал-ции руководителей общеобр-ых орг-ций РК


Назар аударыңыз! Деңгейлік курстар мұғалімдерінің портфолио жүктеу мерзімі екінші бетпе бет кезеңінің 3-4-ші аптасында жүзеге асады және біліктілік емтиханы күні (жексенбі) 23 сағат 59 минутта аяқталады, одан кейін мұғалімнің логині жабылады.

Внимание! Загрузка портфолио учителя уровневых курсов осуществляется в течение 3-4-й недели второго этапа обучения лицом к лицу и заканчивается в 23 часа 59 минут в день Квалификационного экзамена (воскресенье), в дальнейшем логин учителя блокируется.

Жүктеу|Скачать:Портфолионы ПӨО порталына енгізу нұсқаулығы|Инструкция по загрузке портфолио на портал ЦПИ


Назар аударыңыз!

ҚР орта білім беру мекемелері басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушысының портфолиосын жүктеу екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңғы екі аптасында жүзеге асырылады және екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңындағы бірінші жексенбінің 23 сағат 59 минутында аяқталады, одан кейін тыңдаушының логині жабылады.

Внимание!

Загрузка портфолио слушателя курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК осуществляется в течение последних 2-х недель второй школьной шестимесячной практики и заканчивается в первое воскресенье в 23 часа 59 минут по окончанию второй школьной шестимесячной практики. В дальнейшем логин слушателя на портале блокируется.