Система для координации
деятельности экспертов оценивания
«Центр Педагогических Измерений»

  • ...важно повышать качество педагогического состава.
  • ...надо создать независимую систему подтверждения квалификации.
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27.01.2012 г.


3 (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына! 2015 жылдың 12 қаңтарында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалының порталында 2014 жылдың 23 маусым және 26 желтоқсан аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен 3 (базылық) деңгей бойынша сертификаттауға ұсынылған педагогикалық қызметкерлердің тізімі жарияланды (2014 жылғы 28 желтоқсандағы Біліктілік емтиханы) Ескертпе: Тізімнің құрамында негізгі және қайта тапсыратын мұғалімдер бойынша ақпарат берілген

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программе 3 (базового) уровня! 12 января 2015 года на портале филиала "Центр педагогических измерений" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" опубликован Список педагогических работников, рекомендованных к сертификации по 3 (базовому) уровню по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 23 июня по 26 декабря 2014 года на базе филиалов ЧУ "Центр педагогического мастерства" (Квалификационный экзамен от 28 декабря 2014 года) Примечание: список содержит информацию по учителям основного состава курсов и пересдающим учителям

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 12.01.15


ҚР Жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына! 2014 жылдың 29 желтоқсанында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалының порталында 2014 жылдың 3 ақпаны мен 5 желтоқсаны аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ Астана, Алматы, Орал қ. филиалдарының базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткен сертификаттауға ұсынылған тыңдаушыларының тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК! 29 декабря 2014 года на портале филиала "Центр педагогических измерений" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" опубликован Список слушателей, рекомендованных к сертификации по итогам процедур оценивания на курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК, прошедших с 3 февраля по 5 декабря 2014 года на базе филиалов ЧУ «Центр педагогического мастерства» в гг. Астана, Алматы, Уральск.​

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 29.12.14


Предоставлены образцы листа ответов и титульного листа книжки-вопросника для КЭ уровневых курсов

Деңгейлік курстар БЕ жауап парақшалары мен сұрақ кітапшаларының үлгілері беріліп отыр

Жүктеу|Скачать:Образец титульного листа книжки-вопросника

Жүктеу|Скачать:Образец листа ответов

Жүктеу:книжа-вопросник 1 ур каз

Скачать:книжа-вопросник 1 ур рус

Жүктеу:книжа-вопросник 2 ур каз

Скачать:книжа-вопросник 2 ур рус

Жүктеу:книжа-вопросник 3 ур каз

Скачать:книжа-вопросник 3 ур рус


Қазақстан Республикасы жалпы білім беру мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Скачать|Жүктеу:Форма заявления на пересдачу квалификационного экзамена|Біліктілік емтиханын қайта тапсыру үлгісі

Заявление на пересдачу КЭ просим отправлять на адрес:peresdacha@cpi.nis.edu.kz

Құрметті мұғалімдер. Біліктілік емтиханын қайта тапсыру өтініштерін қабылдау, Біліктілік емтиханын өткізу мерзімінен екі апта бұрын аяқталады. Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген өтініштер қабылданбайды.

Уважаемые учителя. Прием заявлений на пересдачу Квалификационного экзамена завершается за две недели до даты проведения Квалификационного экзамена. Заявления, поступившие позже установленного срока, не принимаются.


Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Жүктеу|Скачать:Руководство по оцениванию. Курсы пов-ния квал-ции руководителей общеобр-ых орг-ций РК


Назар аударыңыз! Деңгейлік курстар мұғалімдерінің портфолио жүктеу мерзімі екінші бетпе бет кезеңінің 3-4-ші аптасында жүзеге асады және біліктілік емтиханы күні (жексенбі) 23 сағат 59 минутта аяқталады, одан кейін мұғалімнің логині жабылады.

Внимание! Загрузка портфолио учителя уровневых курсов осуществляется в течение 3-4-й недели второго этапа обучения лицом к лицу и заканчивается в 23 часа 59 минут в день Квалификационного экзамена (воскресенье), в дальнейшем логин учителя блокируется.

Жүктеу|Скачать:Портфолионы ПӨО порталына енгізу нұсқаулығы|Инструкция по загрузке портфолио на портал ЦПИ


Назар аударыңыз!

ҚР орта білім беру мекемелері басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушысының портфолиосын жүктеу екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңғы екі аптасында жүзеге асырылады және екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңындағы бірінші жексенбінің 23 сағат 59 минутында аяқталады, одан кейін тыңдаушының логині жабылады.

Внимание!

Загрузка портфолио слушателя курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК осуществляется в течение последних 2-х недель второй школьной шестимесячной практики и заканчивается в первое воскресенье в 23 часа 59 минут по окончанию второй школьной шестимесячной практики. В дальнейшем логин слушателя на портале блокируется.
РУБРИКИ