Система для координации
деятельности экспертов оценивания
«Центр Педагогических Измерений»

  • ...важно повышать качество педагогического состава.
  • ...надо создать независимую систему подтверждения квалификации.
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27.01.2012 г.


КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РК

«Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2018 жылдың 14 желтоқсанында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2018 жылдың 17 қыркүйек және 30 қараша аралығында «Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесінің филиалдары базасында бағалау үрдісінің қорытындысы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойынша сертификаттауға ұсынылған мұғалімдердің тізімі жарияланды (2018 жылдың 30 қарашасындағы Біліктілік емтиханы)

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по образовательной программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе»!

14 декабря 2018 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список учителей, рекомендованных к сертификации по образовательной программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе» по итогам процедур оценивания на курсах, прошедших с 17 сентября по 30 ноября 2018 года на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» (Квалификационный экзамен от 30 ноября 2018 года)

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 14.12.18


Скачать|Жүктеу:Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде бағалау рәсімдерін өткізуге арналған бейненұсқама

Скачать|Жүктеу:Видео инструктаж по процедуре оценивания в рамках обновленного содержания среднего образования Республики Казахстан

Скачать|Жүктеу:Принципы оценивания учителя в рамках программы повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «ЛИДЕРСТВО УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ»

Скачать|Жүктеу:Принципы оценивания учителя в рамках программы повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «ЛИДЕРСТВО УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ»

Скачать|Жүктеу:Принципы оценивания учителя в рамках программы повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Предоставлены образцы книжек-вопросников и листа ответов для квалификационных экзаменов в рамках образовательных программ курсов повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в школе» и «Лидерство учителя в педагогическом сообществе

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары «Тиімді оқыту мен оқу», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламалары шеңберінде біліктілік емтихандарының сұрақ кітапшалары мен жауап парақтарының үлгілері беріліп отыр

Жүктеу|Скачать:Образец листа ответов

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУПС каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУПС рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЛУШ каз

Скачать:книжка-вопросник ЛУШ рус

Жүктеу:книжка-вопросник ЭО каз

Скачать:книжка-вопросник ЭО рус


Скачать|Жүктеу:Инструкция по организации и проведению Квалификационного экзамена

Скачать|Жүктеу:Біліктілік емтихан бойынша бейне нұсқаулық

Скачать|Жүктеу:Видео инструкция по процедурам квалификационного экзамена

Скачать|Жүктеу:Правила оценивания


Педагогикалық қызметкерлердің «Тиімді оқыту мен оқу», «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» бағдарламалары бойынша біліктілік арттыру курстары тыңдаушыларының назарына !

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында 2019 жылы бойынша Біліктілік емтихандарын өткізу кестесі орналастырылды. Толық ақпарат төмендегі құжатта берілген.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации педагогических работников по образовательным программам «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в педагогическом сообществе», «Лидерство учителя в школе»!

На портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован график проведения квалификационных экзаменов на 2019 год. Подробная информация предоставлена в документе ниже.

Жүктеу|Скачать:График проведения квалификационных экзаменов на 2019 год


Қазақстан Республикасы жалпы білім беру мектептерінің педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттырудың деңгейлі курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей уровневых курсов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных школ Республики Казахстан!

Скачать|Жүктеу:Форма заявления на пересдачу квалификационного экзамена|Біліктілік емтиханын қайта тапсыру үлгісі

Заявление на пересдачу КЭ просим отправлять на адрес:peresdacha@cpi.nis.edu.kz

Құрметті мұғалімдер. Біліктілік емтиханын қайта тапсыру өтініштерін қабылдау, Біліктілік емтиханын өткізу мерзімінен екі апта бұрын аяқталады. Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген өтініштер қабылданбайды.

Уважаемые учителя. Прием заявлений на пересдачу Квалификационного экзамена завершается за две недели до даты проведения Квалификационного экзамена. Заявления, поступившие позже установленного срока, не принимаются.


Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан!

Жүктеу|Скачать:Руководство по оцениванию. Курсы пов-ния квал-ции руководителей общеобр-ых орг-ций РК


Назар аударыңыз! Деңгейлік курстар мұғалімдерінің портфолио жүктеу мерзімі екінші бетпе бет кезеңінің 3-4-ші аптасында жүзеге асады және біліктілік емтиханы күні (жексенбі) 23 сағат 59 минутта аяқталады, одан кейін мұғалімнің логині жабылады.

Внимание! Загрузка портфолио учителя уровневых курсов осуществляется в течение 3-4-й недели второго этапа обучения лицом к лицу и заканчивается в 23 часа 59 минут в день Квалификационного экзамена (воскресенье), в дальнейшем логин учителя блокируется.

Жүктеу|Скачать:Портфолионы ПӨО порталына енгізу нұсқаулығы|Инструкция по загрузке портфолио на портал ЦПИ


Назар аударыңыз!

ҚР орта білім беру мекемелері басшыларының біліктілігін арттыру курстары тыңдаушысының портфолиосын жүктеу екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңғы екі аптасында жүзеге асырылады және екінші мектептік алты айлық тәжірибесінің соңындағы бірінші жексенбінің 23 сағат 59 минутында аяқталады, одан кейін тыңдаушының логині жабылады.

Внимание!

Загрузка портфолио слушателя курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций РК осуществляется в течение последних 2-х недель второй школьной шестимесячной практики и заканчивается в первое воскресенье в 23 часа 59 минут по окончанию второй школьной шестимесячной практики. В дальнейшем логин слушателя на портале блокируется.


КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ


ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» филиалдарында «Мектепте дарынды балаларды оқыту» бағдарламасы бойынша тренерлердің назарына!

2019 жылдың 08 қаңтарында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында Емтихан кеңесінің 2018 жыл 28 желтоқсан айындағы шешімімен сертификаттауға растаған тренерлер тізімі жарияланды.

Вниманию тренеров курсов повышения квалификации педагогических работников по программе «Обучение одарённых детей в школе» в филиалах АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»!

08 января 2019 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список тренеров, рекомендованных к сертификации, решением Экзаменационного совета от 28 декабря 2018 года.

Скачать:Список тренеров, рекомендованных к ресертификации


КУРСЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ


Жүктеу:Образец заявления на повторную защиту портфолио

Правила по организации и проведению процедур суммативного оценивания портфолио слушателей на курсах повышения квалификации педагогов по образовательной программе "Разработка и экспертиза заданий для оценивания" по предметам в рамках обновления содержаний среднего образования доступны по ссылке ниже

Жүктеу|Скачать:Правила организации и проведения процедур суммативного оценивания портфолио


2018 жылдың 27 желтоқсанында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке меншік мекемесі филиалдарының базасында өткен 2018 жылдың 4 мен 14 желтоқсан аралығында «Химия», «Қазақстан тарихы» мен «Дүниежүзі тарихы», «Математика», «Физика», «География», «Биология», «Информатика», «Орыс тілі» мен «Орыс әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Ағылшын тілі» пәндері бойынша «Бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау» орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша 2018 жылдың 19 мен 26 желтоқсан аралығында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации педагогов по образовательной программе «Разработка и экспертиза заданий для оценивания» по предметам «Химия», «История Казахстана» и «Всемирная история», «Математика», «Физика», «География», «Биология», «Информатика», «Русский язык» и «Русская литература», «Казахский язык и литература», «Английский язык» в рамках обновления содержания среднего образования!

27 декабря 2018 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания с 19 по 26 декабря 2018 года по итогам курсов повышения квалификации педагогов по образовательной программе «Разработка и экспертиза заданий для оценивания» по предметам «Химия», «История Казахстана» и «Всемирная история», «Математика», «Физика», «География», «Биология», «Информатика», «Русский язык» и «Русская литература», «Казахский язык и литература», «Английский язык» с 4 по 14 декабря 2018 года на базе филиалов частного учреждения «Центр педагогического мастерства» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 27.12.18


ПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ


Обучающие семинары

Центр педагогических измерений проводит платные курсы повышения квалификации с 16 по 20 октября 2017 года в г. Тараз на тему: "Оценивание рефлексии учителя", с 25 по 29 ноября 2017 года в г. Алматы на тему: "Оценивание практики учителя в школе"

Для просмотра программ семинаров и регистрации пройдите по ссылке на систему онлайн регистрации ниже

пройти:Система онлайн регистрации

Прейскурант цен на платные семинары доступен по ссылке ниже

Жүктеу|Скачать:Прейскурант цен на платные семинары

Перечень курсов доступен по ссылке ниже

Жүктеу|Скачать:Перечень курсов повышения квалификации

Правила по организации и проведению курсов повышения квалификации доступны по ссылке ниже

Жүктеу|Скачать:Правила по организации и проведению курсов повышения квалификации


КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Ағылшын тілі», «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті», «Бастауыш сынып», «Биология» және «Жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері», «География» және «Жаратылыстану», «Графика және жобалау», «Информатика», «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері», «Математика», «Физика», «Химия» және «Жаратылыстану», «Дене шынықтыру», «Көркем еңбек» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2019 жылдың 19 наурызында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы филиалдарының базасында өткен 2019 жылдың 4 ақпан және 1 наурыз аралығында «Ағылшын тілі», «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті», 2019 жылдың 11 ақпан және 1 наурыз аралығында «Бастауыш сынып», 2019 жылдың 11 ақпан және 1 наурыз аралығында «Биология» және «Жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері», «География» және «Жаратылыстану», «Графика және жобалау», «Информатика», «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері», «Математика», «Физика», «Химия» және «Жаратылыстану», 2019 жылдың ақпан және 1 наурыз аралығында «Дене шынықтыру», «Көркем еңбек» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша 2019 жылдың 1 наурызында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Английский язык», «Казахский язык» и «Казахская литература», «Казахский язык и литература», «Русский язык» и «Русская литература», «Русский язык и литература», «Начальные классы», «Биология» и «Естествознание», «Всемирная история» и «Основы права», «География» и «Естествознание», «Графика и проектирование», «Информатика», «История Казахстана» и «Основы права», «Математика», «Физика», «Химия» и «Естествознание», «Физическая культура», «Художественный труд» в рамках обновления содержания среднего образования!

19 марта 2019 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 1 марта 2019 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Английский язык», «Казахский язык» и «Казахская литература», «Казахский язык и литература», «Русский язык» и «Русская литература», «Русский язык и литература» с 4 февраля по 1 марта 2019 года, «Начальные классы» с 11 февраля по 1 марта 2019 года, «Биология» и «Естествознание», «Всемирная история» и «Основы права», «География» и «Естествознание», «Графика и проектирование», «Информатика», «История Казахстана» и «Основы права», «Математика», «Физика», «Химия» и «Естествознание» с 18 февраля по 1 марта 2019 года, «Физическая культура», «Художественный труд» с 25 февраля по 1 марта 2019 года, на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 18.03.19


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Бастауыш сынып», «Биология» және «Жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері», «География» және «Жаратылыстану», «Графика және жобалау», «Информатика», «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері», «Математика», «Физика», «Дене шынықтыру», «Көркем еңбек» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2019 жылдың 12 наурызында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы филиалдарының базасында өткен 2019 жылдың 4 және 22 ақпан аралығында «Бастауыш сынып», 2019 жылдың 11 және 22 ақпан аралығында «Биология» және «Жаратылыстану», «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері», «География» және «Жаратылыстану», «Графика және жобалау», «Информатика», «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері», «Математика», «Физика», 2019 жылдың 18 және 22 ақпан аралығында «Дене шынықтыру», «Көркем еңбек» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша 2019 жылдың 22 ақпанында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Начальные классы», «Биология» и «Естествознание», «Всемирная история» и «Основы права», «География» и «Естествознание», «Графика и проектирование», «Информатика», «История Казахстана» и «Основы права», «Математика», «Физика», «Физическая культура», «Художественный труд» в рамках обновления содержания среднего образования!

12 марта 2019 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 22 февраля 2019 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Начальные классы» с 4 по 22 февраля 2019 года, «Биология» и «Естествознание», «Всемирная история» и «Основы права», «География» и «Естествознание», «Графика и проектирование», «Информатика», «История Казахстана» и «Основы права», «Математика», «Физика» с 11 по 22 февраля 2019 года, «Физическая культура», «Художественный труд» с 18 по 22 февраля 2019 года, на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 12.03.19


Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі «Көркем еңбек», «Дене шынықтыру» бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының назарына!

2019 жылдың 4 наурызында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының порталында «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы филиалдарының базасында өткен 2019 жылдың 11 және 15 ақпан аралығында «Көркем еңбек», «Дене шынықтыру» бағдарламалары бойынша орта білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілікті арттыру курстарында оқу қорытындысы бойынша 2019 жылдың 15 ақпанында бағалаудан өтіп сертификаттауға ұсынылған тыңдаушылардың тізімі жарияланды.

Вниманию слушателей курсов повышения квалификации по программам «Художественный труд», «Физическая культура» в рамках обновления содержания среднего образования!

4 марта 2019 года на портале филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликован список слушателей, рекомендованных к сертификации по результатам оценивания 15 февраля 2019 года по итогам обучения на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования по программам «Художественный труд», «Физическая культура» с 11 по 15 февраля 2019 года, на базе филиалов акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Жүктеу|Скачать:Список слушателей, рекомендованных к сертификации от 04.03.19


Жүктеу:Образец заявления на повторную защиту презентации

Жүктеу:Правила организации и проведения процедур оценивания

>